Polyfunkčný komplex EUROPARK Žilina

350 bytov

350 apartmánov

18 000 m2 kancelárií

1 200 parkovacích miest