22 rokov

Po-Pia: 9:00-17:00

So-Ne: Zatvorené

SSiM Group - projektový manažment

Analýza existujúceho stavu , návrhy riešení a postup.

Analýza a vyhodnotenie existujúceho stavu:

 • Majetkovo právne vzťahy – vlastníctvo pozemkov určených na výstavbu
 • Širšie vzťahy – vlastníctvo susediacich pozemkov
 • Siete uložené na pozemku + vecné bremená

Inžinierska činnosť +  stavebné konania :

 • Plán inžinierskej činnosti Stavebných konaní
 • Inžinierska činnosť až po vydanie Územného rozhodnutia
 • Inžinierska činnosť až po vydanie Stavebného povolenia

Riešenie energetického pokrytia územia – kapacity infraštruktúrnych sietí a ich body napojenia

 • Body napojenia sietí
 • Návrh umiestnenia sietí energetickej infraštruktúry, VN,NN, VO
 • Návrh umiestnenia sietí technickej infraštruktúry – voda , kanál , ostatná technická infraštruktúra

Riešenie dopravnej obslužnosti územia-  statická a dynamická doprava

 • Návrh umiestnenia sietí hlavných a obslužných komunikácií
 • Návrh umiestnenia sietí parkovacích pásov a verejnej statickej dopravy
 • Návrh umiestnenia verejných priestranstiev a zelene

SSiM Group - projektový manažment

Projektová dokumentácia.

Zastavovacia štúdia

 • Zapracovanie odhadu bilancií do Zastavovacej štúdie , ktorá bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie všetkých stupňov Projektovej dokumentácie
 • Konzultácia zastavovacej štúdie s príslušným Stavebným úradom a dotknutými orgánmi Štátnej a Komunálnej správy
 • Konzultácia zastavovacej štúdie s ostatnými dotknutými účastníkmi Stavebných konaní
 • Námietky a pripomienky účastníkov Stavebných konaní k Zastavovacej štúdii zapracovať do jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie

 

Projektová dokumentácia Zmeny a doplnky Územného plánu ,alebo Územného plánu zóny

 • Projektovú dokumentáciu ZaD ÚP / zóny budeme pripravovať zároveň aj s DUR a dané územie maximálne využijeme na umiestnenie stavebných objektov, bytov a nebytových priestorov
 • Vďaka tomuto postupu sa vyhneme riziku, že nám vznikne priestor určený na inú funkciu, ako budeme uvažovať u DUR a nevyužijeme maximálne celý pozemok. Napríklad: plocha určená v ÚP pre technickú vybavenosť , nám neumožní výstavbu bytov

                                   

Projektová dokumentácia pre Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie na výstavbu Nájomných bytov

 • Revízia projektovej dokumentácie a optimalizácia na maximálne využitie podlahových plôch každého NP
 • Revízia a návrh zakladanie stavby, použitia konštrukčných systémov a materiálov tak, aby rozpočtové náklady na výstavbu boli akceptovateľné pre ekonomiku výstavby Nájomných bytov v zmysle regulatívov MDaV SR a ŠFRB / limitovaný rozpočtový náklad na m2 /
 • Príprava projektovej dokumentácie podlahových plôch a výmer jednotlivých bytov zmysle regulatívov MDaV SR a ŠFRB na financovanie kúpy nájomných bytov a nebytových priestorov pre mestá a obce s najlepším možným využitím pre čerpanie dotácie z MDaV SR a získania najlepších podmienok financovania ŠFRB

 

Projektová dokumentácia pre Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie na výstavbu Družstevných bytov

 • Revízia a návrh riešenia na : zakladanie stavby, použitia konštrukčných systémov a materiálov tak, aby rozpočtové náklady boli akceptovateľné pre ekonomiku výstavby  Družstevných bytov
 • Prieskum trhu s bytmi a návrh optimálnej bytovej skladby v každom SO, tak aby bol plynulý predaj bytov počas výstavby
 • PD navrhnúť tak ,aby sme pripravili ponuku Družstevných bytov pre všetky cieľové skupiny našich zákazníkov

 

Projektová dokumentácia pre Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie na výstavbu Komerčných bytov  v Polyfunkčných objektoch určených na predaj.

 • Revízia a návrh na : zakladanie stavby, použitia konštrukčných systémov a materiálov tak, aby rozpočtové náklady  boli akceptovateľné pre ekonomiku výstavby  Komerčných  bytov .
 • Prieskum trhu s bytmi a návrh optimálnej bytovej skladby v každom SO, tak aby bol plynulý predaj bytov počas výstavby
 • PD navrhnúť tak ,aby sme ponechali aj priestor pre kreativitu pri spájaní bytov a vytváranie komfortného bývania pre náročnejších klientov

SSiM Group - projektový manažment

Zmluvná a technická dokumentácia na vedenie a realizáciu výstavby.

Organizačná štruktúra výstavby

 • Vypracovanie organizačného modelu výstavby, spôsobu riadenia a kontroly
 • Vypracovanie stratégie zabezpečovania jednotlivých fáz výstavby
 • Vypracovanie časového harmonogramu celej stavby

 

Finančné odhady a prepočty

 • Vypracovanie finančného modelu nákladov výstavby
 • Vypracovanie detailného položkového rozpočtového nákladu stavby
 • Spracovanie podrobných prepočtov rozpočtových nákladov stavby už počas projekčných prác

 

Plán organizácie výstavby

 • Vypracovanie dokumentu popisujúceho základné postupy, a organizáciu pri riadení a sledovaní výstavby, zmien, nákladov, organizáciu porád, systém vzájomnej komunikácie, zodpovedností a ostatných aspektov procesu výstavby

 

Podrobné časové harmonogramy

 • Vypracovanie podrobných časových harmonogramov na jednotlivé časti výstavby
 • Sledovanie časových harmonogramov a ich aktualizácia

 

Odhady rizík

 • Odhad predvídateľných rizík výstavby
 • Včasná identifikácia a návrh opatrení na minimalizáciu ich vplyvu na výstavbu

 

Organizácia obstarávateľskej činnosti a výber Generálneho dodávateľa

 • Zavedenie zásad výberových konaní a model vyhodnocovania cenových vyhodnocovanie ponúk.
 • Výber Generálneho dodávateľa

 

Zmluva o dielo – všeobecné ustanovenia

 • Predmet diela a cena diela
 • Bankové záruky a záruky na vyhotovenie diela od  Generálneho dodávateľa
 • Časový a finančný harmonogram

SSiM Group - projektový manažment

Manažment riadenia výstavby.

 Plán organizácie výstavby / POV / :

 • Organizácia odovzdávania staveniska Generálnemu dodávateľovi a jednotlivým zhotoviteľom.
 • Organizácia pravidelných kontrolných dní stavby ,riešenie bežných organizačných a technických problémov výstavby.
 • Výkon funkcie stavebného dozoru.

Kontrola kvality:

 • Kontrola technologických postupov a nadväzností.
 • Kontrola kvality vykonávaných prác a dodávok. Zaistenie nápravy./ kontrolné dni 1 x týždenne /

Sledovanie zmien:

 • Zavedenie systému sledovania zmien, ich oceňovania, odsúhlasovania a realizácie
 • Administrácia procesu zmien.
 • Posúdenie technickej kvality a ocenenia.

Kontrola nákladov:

 • Kontrola nákladov počas výstavby, monitorovanie vplyvu zmien na náklady, kontrola fakturácie
 • Vytvorenie systému kontroly nákladov a fakturácií. / fakturačné dni 1 x mesačne /

Evidencia dokumentácie:

 • Evidencia a distribúcia dokumentácie, sledovanie revízií

Odovzdávanie diela:

 • Organizácia a spoluúčasť na odovzdávaní diela a jeho častí klientovi, evidencia vád a nedorobkov, monitorovanie ich postupného odstraňovania.
 • Zhromažďovanie dokladov potrebných pre kolaudáciu a prevádzku objektov a ich častí.
 • Organizácia kolaudačných konaní, asistencia pri vypracovávaní príslušných dokumentov a ich odsúhlasovaní.

Kolaudačné konanie

 • Organizácia a monitorovanie kolaudačného konania
 • Monitorovanie vydávania príslušných povolení a rozhodnutí
 • Organizácia odstraňovania kolaudačných vád

Elektronický stavebný denník :   www.planradar.com/sk/ ,   www.buildary.online