PONUKA SLUŽIEB PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

PRÍPRAVA ÚZEMIA NA VÝSTAVBU BYTOV A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Príprava územia
 1. Analýza a vyhodnotenie existujúceho stavu
 2. Návrh urbanistického riešenia územia a začlenenie do Územného plánu
 3. Vypracovanie časového harmonogramu pre vydanie Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia
 4. Riešenie energetického pokrytia územia – kapacity energetických sietí a ich body napojenia
 5. Riešenie dopravnej obslužnosti územia- statická a dynamická doprava
Príprava a vyhotovenie projektovej dokumentácie
 1. Zmeny a doplnky Územného plánu
 2. Zmeny a doplnky Územného plánu zóny
 3. Dokumentácia pre Územné rozhodnutie
 4. Dokumentácia pre Stavebné povolenie
 5. Tendrová dokumentácia
 6. Projekt skutočného vyhotovenia
 7. Projekt zmien stavby pred dokončením
Inžinierska činnosť
 1. Plán inžinierskej činnosti Stavebných konaní
 2. Inžinierska činnosť až po vydanie Územného rozhodnutia
 3. Inžinierska činnosť až po vydanie Stavebného povolenia
Manažment riadenia výstavby 
 1. Príprava tenderovej dokumentácie
 2. Výber Generálneho dodávateľa
 3. Zabezpečenie Technického dozoru investora
 4. Kontrola priebehu realizácie v zmysle časového a finančného harmonogramu
 5. Preberanie vykonaných prác a fakturácia
 6. Kolaudácia stavby a odovzdanie do užívania