PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - Príprava projektu

Spracujeme analýzu existujúceho stavu a pripravíme návrhy riešení a postup.

Analýza a vyhodnotenie existujúceho stavu :

 1. Majetkovo právne vzťahy – vlastníctvo pozemkov určených na výstavbu
 2. Širšie vzťahy – vlastníctvo susediacich pozemkov
 3. Siete uložené na pozemku + vecné bremená

Inžinierska činnosť +  stavebné konania :

 1. Plán inžinierskej činnosti Stavebných konaní
 2. Inžinierska činnosť až po vydanie Územného rozhodnutia
 3. Inžinierska činnosť až po vydanie Stavebného povolenia

Riešenie energetického pokrytia územia – kapacity infraštruktúrnych sietí a ich body napojenia

 1. Body napojenia siet
 2. Návrh umiestnenia sietí energetickej infraštruktúry, VN,NN, VO
 3. Návrh umiestnenia sietí technickej infraštruktúry – voda , kanál , ostatná technická infraštruktúra

Riešenie dopravnej obslužnosti územia-  statická a dynamická doprava

 1. Návrh umiestnenia sietí hlavných a obslužných komunikácií
 2. Návrh umiestnenia sietí parkovacích pásov a verejnej statickej dopravy
 3. Návrh umiestnenia verejných priestranstiev a zelene

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - Realizácia projektu

Kvalitne pripravíme a vyhotovíme všetky stupne projektovej dokumentácie.

Zastavovacia štúdia

 1. Zapracovanie odhadu bilancií do Zastavovacej štúdie , ktorá bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie všetkých stupňov Projektovej dokumentácie
 2. Konzultácia zastavovacej štúdie s príslušným Stavebným úradom a dotknutými orgánmi Štátnej a Komunálnej správy
 3. Konzultácia zastavovacej štúdie s ostatnými dotknutými účastníkmi Stavebných konaní
 4. Námietky a pripomienky účastníkov Stavebných konaní k Zastavovacej štúdii zapracovať do jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia Zmeny a doplnky Územného plánu ,alebo Územného plánu zóny

 1. Projektovú dokumentáciu ZaD ÚP / zóny budeme pripravovať zároveň aj s DUR a dané územie maximálne využijeme na umiestnenie stavebných objektov, bytov a nebytových priestorov
 2. Vďaka tomuto postupu sa vyhneme riziku, že nám vznikne priestor určený na inú funkciu, ako budeme uvažovať u DUR a nevyužijeme maximálne celý pozemok. Napríklad  : plocha určená v ÚP pre technickú vybavenosť , nám neumožní výstavbu bytov

Projektová dokumentácia pre Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie na výstavbu Nájomných bytov

 1. Revízia projektovej dokumentácie a optimalizácia na maximálne využitie podlahových plôch každého NP
 2. Revízia a návrh zakladanie stavby, použitia konštrukčných systémov a materiálov tak, aby rozpočtové náklady na výstavbu boli akceptovateľné pre ekonomiku výstavby Nájomných bytov v zmysle regulatívov MDaV SR a ŠFRB / limitovaný rozpočtový náklad na m2 /
 3. Príprava projektovej dokumentácie podlahových plôch a výmer jednotlivých bytov zmysle regulatívov MDaV SR a ŠFRB na financovanie kúpy nájomných bytov a nebytových priestorov pre mestá a obce s najlepším možným využitím pre čerpanie dotácie z MDaV SR a získania najlepších podmienok financovania ŠFRB

Projektová dokumentácia pre Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie na výstavbu Družstevných bytov

 1. Revízia a návrh riešenia na : zakladanie stavby, použitia konštrukčných systémov a materiálov tak, aby rozpočtové náklady boli akceptovateľné pre ekonomiku výstavby  Družstevných bytov
 2. Prieskum trhu s bytmi a návrh optimálnej bytovej skladby v každom SO, tak aby bol plynulý predaj bytov počas výstavby
 3. PD navrhnúť tak ,aby sme pripravili ponuku Družstevných bytov pre všetky cieľové skupiny našich zákazníkov

Projektová dokumentácia pre Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie na výstavbu Komerčných bytov  v Polyfunkčných objektoch určených na predaj.

 1. Revízia a návrh na : zakladanie stavby, použitia konštrukčných systémov a materiálov tak, aby rozpočtové náklady  boli akceptovateľné pre ekonomiku výstavby  Komerčných  bytov .
 2. Prieskum trhu s bytmi a návrh optimálnej bytovej skladby v každom SO, tak aby bol plynulý predaj bytov počas výstavby
 3. PD navrhnúť tak ,aby sme ponechali aj priestor pre kreativitu pri spájaní bytov a vytváranie komfortného bývania pre náročnejších klientov

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - Realizácia projektu

Pripravíme kvalitnú zmluvnú a technickú dokumentáciu na vedenie a realizáciu výstavby.

Organizačná štruktúra výstavby

 1. Vypracovanie organizačného modelu výstavby, spôsobu riadenia a kontroly
 2. Vypracovanie stratégie zabezpečovania jednotlivých fáz výstavby
 3. Vypracovanie časového harmonogramu celej stavby

Finančné odhady a prepočty

 1. Vypracovanie finančného modelu nákladov výstavby
 2. Vypracovanie detailného položkového rozpočtového nákladu stavby
 3. Spracovanie podrobných prepočtov rozpočtových nákladov stavby už počas projekčných prác

Plán organizácie výstavby

 1. Vypracovanie dokumentu popisujúceho základné postupy, a organizáciu pri riadení a sledovaní výstavby, zmien, nákladov, organizáciu porád, systém vzájomnej komunikácie, zodpovedností a ostatných aspektov procesu výstavby

Podrobné časové harmonogramy

 1. Vypracovanie podrobných časových harmonogramov na jednotlivé časti výstavby
 2. Sledovanie časových harmonogramov a ich aktualizácia

Odhady rizík

 1. Odhad predvídateľných rizík výstavby
 2. Včasná identifikácia a návrh opatrení na minimalizáciu ich vplyvu na výstavbu

Organizácia obstarávateľskej činnosti a výber Generálneho dodávateľa

 1. Zavedenie zásad výberových konaní a model vyhodnocovania cenových vyhodnocovanie ponúk.
 2. Výber Generálneho dodávateľa

Zmluva o dielo – všeobecné ustanovenia

 1. Predmet diela a cena diela
 2. Bankové záruky a záruky na vyhotovenie diela od  Generálneho dodávateľa
 3. Časový a finančný harmonogram

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT - Realizácia projektu

Zabezpečíme kontrolu kvality použitých materiálov , postup prác a odbornú kontrolu výstavby počas celej realizácie projektu.

Plán organizácie výstavby / POV / :

 1. Organizácia odovzdávania staveniska Generálnemu dodávateľovi a jednotlivým zhotoviteľom.
 2. Organizácia pravidelných kontrolných dní stavby ,riešenie bežných organizačných a technických problémov výstavby.
 3. Výkon funkcie stavebného dozoru.

Kontrola kvality:

 1. Kontrola technologických postupov a nadväzností.
 2. Kontrola kvality vykonávaných prác a dodávok. Zaistenie nápravy./ kontrolné dni 1 x týždenne /

Sledovanie zmien:

 1. Zavedenie systému sledovania zmien, ich oceňovania, odsúhlasovania a realizácie
 2. Administrácia procesu zmien.
 3. Posúdenie technickej kvality a ocenenia.

Kontrola nákladov:

 1. Kontrola nákladov počas výstavby, monitorovanie vplyvu zmien na náklady, kontrola fakturácie
 2. Vytvorenie systému kontroly nákladov a fakturácií. / fakturačné dni 1 x mesačne /

Evidencia dokumentácie:

 1. Evidencia a distribúcia dokumentácie, sledovanie revízií

Odovzdávanie diela:

 1. Organizácia a spoluúčasť na odovzdávaní diela a jeho častí klientovi, evidencia vád a nedorobkov, monitorovanie ich postupného odstraňovania.
 2. Zhromažďovanie dokladov potrebných pre kolaudáciu a prevádzku objektov a ich častí.
 3. Organizácia kolaudačných konaní, asistencia pri vypracovávaní príslušných dokumentov a ich odsúhlasovaní.

Kolaudačné konanie

 1. Organizácia a monitorovanie kolaudačného konania
 2. Monitorovanie vydávania príslušných povolení a rozhodnutí
 3. Organizácia odstraňovania kolaudačných vád

Elektronický stavebný denník:   

www.planradar.com/sk/

www.buildary.online